Što učiniti sa neiskorištenim godišnjim odmorom?

Što učiniti sa neiskorištenim godišnjim odmorom?

Što učiniti sa neiskorištenim godišnjim odmorom?

Svaki neiskorišteni godišnji odmor poslodavac je dužan radniku isplatiti i osim toga nadoknaditi svaku štetu koju je radnik mogao pretrpjeti zbog nemogućnosti odlaska na godišnji odmor. Naknada plaće propisana je u kolektivnom ugovoru ili u ugovoru o radu dok je naknada štete propisana u Zakonu o radu.Zakon propisuje tri vrste šteta među kojima su obična šteta, kojom se umanjuje nečija imovina, izmakla korist, kojom je radniku spriječeno povećavanje imovine i zadnja je neimovinska šteta je povreda prava osobnosti. Visina isplate kod obične štete i izmakle koristi određuje se prema cijenama u vrijeme donošenja odluke, tj. ne postoji zakon koji propisuje konkretan iznos naknade štete u ovoj situaciji. Visina naknade određuje se individualno, a tako će i kod isplaćivanja naknade za povredu prava osobnosti sud razmatrati izazvanu fizičku i duševnu bol koju je radnik pretrpio. Važno je i imati na umu da se naknada štete neće moći zatražiti ako je prošlo više od tri godine od kad su i radnik i poslodavac doznali za štetu, a općenito slučaj zastarijeva pet godina nakon što je šteta načinjena. Radnik sam mora dokazati štetu koju je pretrpio i nije se dužan prije toga javiti svom poslodavcu.